Vrij spelen

Note: the English version can be found below the Dutch version

Gebruik afhangbord

De speelavond dinsdag en vrijdag is opgedeeld in speelronden van 20 minuten. Een klok in de zaal geeft middels een geluidssignaal aan wanneer de speelronde afgelopen is. Dat is het moment waarop gewisseld wordt.

Ieder lid heeft een eigen label met daarop zijn of haar naam. In de zaal bevinden zich drie borden waarop je je label kunt ophangen. Op elke baan kunnen vier labels opgehangen worden. Door je label op een bepaalde tijd en baan te hangen, reserveer je een plaats.

Als het geluidssignaal klinkt, verlaat iedereen de baan en hangt zijn of haar label opnieuw op. Om dit systeem zo goed mogelijk te laten functioneren, dient iedereen zich te houden aan de volgende regels:

  • Iedere speler speelt uitsluitend met zijn/haar eigen label. Als je binnenkomt hang je je label op bij één van de borden.
  • Je hangt uitsluitend je eigen label op, niet een label van een medespeler.
  • Je verplaatst je label niet terwijl je op een baan aan het spelen bent.
  • We spelen mix en dubbelspelen. Wanneer het heel rustig is, kan er mogelijk een single gespeeld worden.
  • Wanneer je klaar bent met spelen, laat je je label achter in de daarvoor bestemde bakjes. De netten worden gezamenlijk opgeruimd.

Use of Court Reservation Board

The play evening is divided into rounds of 20 minutes each. A clock in the hall indicates, using an audio signal, when a round terminates. That is the moment players change courts.

Every member has a private label with his or her name. In the hall there are three boards on which you can place your label. Each court can accomodate four labels. By putting your label on a specific time and court, you reserve a place to play.

When the audio signal sounds, everybody leaves the court and puts his or her label on a new spot. To let this system function properly, everybody needs to abide by the following rules:

  • Every players exclusively uses his or her own label. When you enter the hall, you put your label onto one of the boards.
  • You put exclusively your own label on a board, not a label of a fellow player.
  • You do not move your label while you are playing on a court.
  • We play regular and mix doubles. When it is very quiet, it may be possible to play a single.
  • When you are finished playing, you leave you label in one of the label baskets. The nets are cleared up by everybody.