E-maillijsten / E-mail lists

Binnen BC Gova worden e-maillijsten gebruikt om onze leden te informeren over onze vereniging. Deze e-maillijsten zijn gesloten: alleen het bestuur en de technische commissie kunnen deze gebruiken om berichten aan de leden te sturen.

Ieder lid is automatisch aangemeld voor de betreffende lijst:

  • Jeugdleden voor de lijst gericht aan onze jeugd
  • Seniorleden voor de lijst gericht aan onze senioren

Als je je afmeldt als lid, wordt je weer automatisch van deze lijst verwijderd zodra je lidmaatschap is afgelopen.

Mocht je echt geen e-mail van BC Gova willen ontvangen, dan is dat mogelijk. Stuur een bericht aan onze ledenadministratie waarin je hierom vraagt. Als onderdeel van dit bericht wordt een motivatie op prijs gesteld. Let wel dat je dan belangrijke informatie over onze vereniging kunt missen, als je dit doet.

Within BC Gova we use e-mail lists to inform our members about our society. These e-mail lists are closed: only the board and the technical committee can use these to send messages to our members.

Every member is automatically enrolled for the appropriate list:

  • Youth members for the list addressed to our youth
  • Adult members for the list addressed to our adults

If you terminate your membership, you will be automatically removed from this list when your membership has ended.

Should you really not want to receive from BC Gova, then that is possible. Send a message to our membership administration in which you request this. As part of this message, a motivation is appreciated. Please note that you can miss important information from our society, if you do.